تبلیغات
دبستان علمی - ضرب در پایه سوم دبستان
دبستان علمی
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
شیوه ای مناسب برای یادگیری ضرب به فراگیران سوم دبستانبه ادامه مطلب بروید.

*مقدِّمه:

انسان ها علم ریاضی را به عنوان مادرعلوم نام برده اند.زبان منطقی ریاضی موجب شده است تاسایرعلوم آن رادرحوزه ی مطالعاتی خود به كار بگیرندو ازاصول ومفاهیم آن استفاده بكنند.فراتر ازآن هرانسانی كه روی كره ی  زمین، مشغول زندگی می باشد،مستقیم ویاغیرمستقیم ازاین علم بهره  می گیرد.

هرگوشه ی این زمین ازروی معادلات وفرمول هاو موضوعات هندسی آن به زینت خلق،آراسته است.وخیلی از امور و شئون معاش و زندگی انسان ها با این علم درارتباط است پس یادگیری آن، برهرفردی (فراگیری)لازم است تا به  نحواحسن،این علم آموخته شود. باگسترش سیرمطالعات وتحقیقات درخصوص خصایص فراگیران درهرسنی وموقعیّت سنی، آن طرز تلقی وتفكّر،كه كودك مینیاتوربزرگسال تصورمی شدواویك ضبط صوتی برای حفظ ونگهداری مطالب ومفاهیم آموزشی به حساب می آمد، به كلی مردود ودلایل رد آن بامنطق واستدلالات عقلی و علمی به جهانیان اعلام كردندوآموزش وپرورش دنیا با این دیدگاه جدید دراهداف و امریاددهی – یادگیری،روش هاوفنون تدریس ، ارزشیابی ومحتوای كتب درسی وتغییر بافت كلاس ها ومدارس به تجدیدنظرهمت گماشتند.وشرایط وامكانات خویش راجهت این تغییروتحوّل به كاربستند.

دیدگاه جدید،فراگیر رامحورتمام فعّالیّت های كلاس وآموزشگاه می داندكه درشرایطی با  امكانات مناسب،به فعّالیّت بپردازدودراثرمشاهده ی مستقیم ودست كاری اشیاء درمحیط آموزشی خصوصاًدركلاس درس ،با راهنمایی ونظارت معلّمش،به كشف وتولیدمفاهیم واصول علمی دست یابد.

* ضرب:

درضرب، ذهن بشری به این جارسیده است كه هرجفت شیء كه ترتیب نوشتن درآن اثرداشته باشد،رایك زوج مرتّب می دانند.زمانی كه ازمریوان به تهران سفری بكنیدجلواتوبوس روی تابلویی نوشته اند(مریوان – تهران)یعنی ترتیب ازمریوان به تهران درآن لحاظ شده است.ویابرعكس ازتهران به مریوان برگردید.(تهران – مریوان).كه این نوع ترتیب نوشتن خودش یك زوج مرتب را می رساند.كه اولّی رامؤلفه ی اوّل ودومی رامؤلفه ی دوم  می نامند.مانند y  و  x كه به صورت  (y  و  x )نوشته می شود.

* روش های مناسب برای تدریس درس ریاضی:

به تعدادمعلّمینی كه دركلاس درس مشغول انجام وظیفه هستند،روش تدریس وجوددارد.امّا ازمیان این روش ها،روشی مناسب است كه برمبنای علمی استوار باشد.وازیكی از دیدگاه های جدیدتعلیم وتربیت وروان شناسی تبعیّت نمایدكه به دوموردجدیدآن اشاره می شود:                                                  

1-  روش شهودی:(مكاشفه ای- حسی):اگر دانش آموز درموقعیت یادگیری قرارگیرد،ذهنش بیشتر به كار می افتدو با دریافت یك كلیّت ازهر چیزی، به شناسایی اجزاء مبادرت می كند.كه دراین جا،اصل های؛ مشابهت،مجاورت،تضاد وكلیّت،یادگیری فراگیر را تسریع می نماید. مانندمعرّفی اشكال هندسی ودستورمحاسبه ی محیط ومساحت آن.(نظریه ی گشتالت)

2- روش فعّال:هرچه مفاهیم علوم مخصوصاً ریاضی، بامشاهده ی مستقیم وتجربه ی كودك همراه باشد، ساختار شكل د هی دانش ویادگیری اودرذهنش صحیح تر،آسان تروپایدارترخواهدبود.زیرا به نظرپیاژه،منطق عمل مقدّم برمنطق تفكّر است.این روش هم به صورت فردی وهم گروهی قابل اجراست.             

* كاری كه لازم است انجام شود:

درگذشته رسم بر این بودكه قبل ازآموزش مفهوم ضرب و خواص آن،فوراًجدول ضرب رادراختیار فراگیرقرار می دادند و با فشاروتهدید،او رابه حفظ كردن آن وا می داشتند.فراگیر هم برای  این كه  از این جولانگاه سهمگین نجات یابد،آن جدول را حفظ می كرد.چون علم دركودكی كالنقش فی الحجر است.         (رسول اكرم – ص).و بایدآن قدر جریمه وتنبیه را تحمّل می كرد،یا ناچاراً آن را دركلاس عین طوطی بدون كم وكاست، پس می داد.حالاتقریباً این شیوه ی كار(الحمدُللّه...)منسوخ وكهنه شده است. برای تدریس ضرب شایسته است ازمفهوم آن بااستفاده از ضرب های اساسی ساده(مفهوم افرازی)شروع كرد.كلاس راآماده می كنیم.وسایلی مانندگردو،شكلات،بیسكویت ویامقداری نخودولوبیادریك كیسه و.... ویامكعب های كوئیزنز،چرتكه های آموزشی ومقداری مهره و... جلودست فراگیران روی میز گروهی ریخته می شود وازهرگروه  می خواهیم كه 12 ویا15 و... ازاشیاءرابشمارندوجُداكنند.بعدتا می تواننددسته های 3 تایی درست نمایند.به گروه هافرصت  داده می شودتادرباره ی كارخودفكركرده وباهم  حرف بزنند.ازگروه هامی خواهیم كه هركدام كارخودرابیان كنند.گروه .... شماچه كاركردید؟كارخودرا شرح دهید.گروه بیان كندكه:ما12 تا.... داشتیم.دسته های 3 تایی درست كردیم.شد  4  دسته ی 3 تایی.بعدوقتی گروه های انتخابی ،حرفشان تمام شد،  سعی كنند،بازبان ساده تربگوییدگروه...:  4  دسته ی 3تایی می شود12 تا. بازهم ساده ترمی خواهیم، تابگویند 4 سه تامی شود 12 تا، بعدازمراحل تدریس مجسم در بالا،در مرحله ی نیمه مجسم،آموزگارشكلی پای تابلو می كشد.كه بچّه هاگروهی خوب به آن نگاه كنند.و بعد در یك جمله  بگویندكه چه می بینند. آن شكل را دردفترو یا  یك  برگ كاغذ گروهی بكشندو حرف گروه خود را بنویسند.

*یادگیری ضرب ازراه بازی:

بازی تفكّروزندگی، كودكان است،می توان یادگیری مفاهیم ریاضی هم درقالب بازی به آنان یاد وآموزش داد.امّابازی درحدّی نباشد،كه به قول خانم دكتر گویا ،فرگیران ازاهداف اصلی درس خارج شوند.این   بازی ها شامل:

* كارت هایی ازكاغذمقوّایی بریده وروی آن ضرب های اساسی مثلاً  3 ×4  ویا7 ×2 و... وهمچنین روی كاغذهای دیگری حاصل آن ضرب ها نوشته می شود.به گردن دانش آموزان ازجلوآویزان می كنیم.آنان درحیاط مدرسه درداخل یك دایّره ای باید بگردندتاهرضرب به حاصل خودبرسد.این كارمی توان ازپشت دانش آموزان هم آویزان كردوآنان همدیگرراهدایت كنندتاهركس به ضرب وحاصل خودنزدیك شوند.

*برای اسم هرنفر،یك ضرب وحاصلش، اسم گذاری جدیدبكنید.ووقتی درحضوروغیاب به آن اسم رسیدید دانش آموزضرب وحاصل را بیان كندویاهروقت اوراصداكردید اواسم جدیدخودرا بگوید.این كار نام گذاری ادامه می یابدتایك دور جدول ضرب كارشودآن هم درقالب یك سرگرمی وكلاس را ازحالت یكنواختی خارج      می سازد.

  می توانیم اصلاً مراسم نامگذاری راهم تشریفاتی كنیم وصورت دینی وعرفی ومكانی دانش آموزراهم درآن  لحاظ كرد.

* مسابقه ی پرش در حیاط مدرسه برای دانش آموزان، تشكیل دهیم.كه هركس اوّل 2 قدم بپردواین روند را ادامه دهد.بعدخودش حساب كندچند2 تایی پریده است.ونفردیگر3 قدمی راانتخاب كند و كار را           ادامه دهدوتعداد3 قدم های خودرادرنظربگیرد.وبه صورت یك ضرب بازبان ریاضی وگفتاری بنویسد.مثلاًمن احمد ازگروه... توانستم 6 تا 3 قدمی كه می شود18 تارابپرم .وداریم:18=3 ×6

*باخمیرمجسمه سازی ،فراگیران شكل دلخواه بسازند.وضرب آن رادریك جمله بگویند.ویاروی یك محورنشان دهند.

* ودیگرعشـــــــق وخلّاقیت همکاران بزرگوارم.

*آیاجدول ضرب حفظ شود؟

درتدریس مفهوم ضرب وخواص آن، اگرمراحل قدم به قدم جلورفته باشیم دانش آموز آن رایادمی گیردیعنی طوطی وارفوراًجواب نمی دهدبلكه باكمی تامل جواب  می دهد.این درنگ كردن فراگیر،نشان دهنده ی،ارائه ی استدلال وكاربردمنطق ضرب می باشد.و تصویركندكه اگر در هردسته 5 تا باشد سه دسته یعنی 3 پنج تا.وضرب5 ×3 راراحت جواب می دهد. همان طوركه ازمعنی حفظ برمی آید،یعنی نگه داری ومواظبت ازچیزی بدون كم وكاست وبدون تغییر وتحوّل،كه باذهن وفكرسیّال وتفكّرانتقادی وجستجوگری  انسان مغایرت دارد.پس حفظ صرف طوطی وارصحیح نیست.

منابع:

كتب روش های تدریس دوره های سطح عالی(كاردانی وكارشناسی).مجلات رشد.  تجارب خوددركلاس درس  وهمكاران بزرگوارم.

نوع مطلب :
برچسب ها :
          
پنجشنبه 23 آذر 1391

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

کد عکس تصادفی

تبلیغات کلیکی

javahermarket